Repertoar Rodina Hlbocka

Nahrávky

Doposiaľ sme nahrali 2 CD. Prvé CD, verejná nahrávka z koncertu, s názvom "Gajdujte, gajdičky" a druhé CD s vianočnou tématikou "Nesieme vám novinu". Podklady na tretie CD máme pripravené a v dohľadnej dobe by sme ho chceli nahrať.

Svadby

K najdôležitejším rodinným udalostiam dodnes patrí svadba. V minulosti s ňou boli späté mnohé zvyky, ceremónie a rituály, ku ktorým sa viazal špeciálny repertoár svadobných piesní. Svadba mala niekoľko častí. Preto považujeme svadbu za najväčšiu rodinnú spevnú príležitosť, pri ktorej sa využíva veľmi bohatý a rozmanitý repertoár piesní lyrických, veselých, žartovných a viažucich sa k tancu (napr. družbovskému, mladuchinmu ).

S naším rodinným folklórnym súborom účinkujeme aj na svadbách, kde podľa potreby robíme starejšieho, cigánku, prezentujeme ľudové zvyky, ako sú odobierka, privítanie, vyberanie do vienka, odčepovanie, prípadne iné ľudové zvyky. Počas svadby "dohliadame" na program, aby bolo na svadbe veselo. Popri tancoch bavíme svadobných hostí a zapájame ich do rôznych hier a súťaží. Vystúpenie celej našej rodinnej folklórnej skupiny je zlatým klincom programu.

Naša snaha je korunovaná úspechom nielen doma, pre obyvateľov a návštevníkov Piešťan, ale naše vystúpenia sa stretávajú s priaznivým ohlasom aj v iných mestách a obciach Slovenska. So záujmom a priaznivou odozvou na naše účinkovanie sme sa stretli aj v zahraničí, v Rakúsku, Taliansku, Nemecku, Bulharsku, Poľsku a v Česku.

Výchovné koncerty

Svoje doterajšie skúsenosti sme chceli zúročiť, preto sme sa rozhodli, že budeme oslovovať a obohacovať aj najmladšiu generáciu, deti MŠ, ZŠ, ale aj SŠ, aby sme do nich zasiali aspoň semienko z nášho kultúrneho bohatstva a dedičstva, aby poznali, na čo môžu byť právom hrdí. Preto sme zostavili už tri typy výchovných koncertov.

Výchovný koncert "SPIEVAJŽE SI, SPIEVAJ"

Je chronologicky usporiadaný od kolísky, pričom používame aj rekvizity, aké sa kedysi používali, od uspávaniek cez detské piesne, ľúbostné piesne, kde deťom približujeme odobierku, odčepovanie, fašiangové piesne, plačky,cez pracovné piesne, kde sa zoznámia v priamom kontakte s nástrojmi ako sú fujara, gajdy, píšťalka koncovka, dvojačka, šesťdierková píšťalka, okarína, píla, drumbľa, zvonce, mrmlák, ninera, ozembuch a rôzne iné sprievodné, alebo netradičné ľudové hudobné nástroje. Hlavnú programovú os tvorí ľudová pieseň, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou koncertu a sprevádza náš ľud od nepamäti. V neposlednom rade prezentujeme naše ľudové zvyky, tradície a obyčaje. Počas celého koncertu zapájame do programu aj deti, študentov, čím je koncert stále živý a nestagnuje. Na záver vidíme efekt z nášho koncertu a rozospievame celú školu. Úspechom našich koncertov je vysoká profesionalita, o čom svedčí aj veľmi pozitívna odozva zo strany žiakov, študentov a pedagógov. Vystupujeme obaja manželia s naším synčekom Jakubkom. Ostatné deti sú školopovinné.

Výchovný koncert "NESIEME VÁM NOVINU"

Nadväzuje na predošlý koncert, preto je lepšie vidieť ho ako druhý v poradí. Taktiež tu majú žiaci možnosť vidieť a počuť všetky ľudové hudobné nástroje, prípadne viac sprievodných hudobných nástrojov. V tomto koncerte sa viac orientujeme na Vianoce, vianočné zvyky a tradície, ale aj na zvyky, ktoré Vianociam predchádzajú. Začíname s obdobím prichádzajúcej zimy na Martina, postupne prechádzame významnými dňami, spojenými s rôznymi pranostikami a praktikami (Katarína, Ondrej, Barbora, Mikuláš, Lucia),pričom sa dostaneme k samotnému Štedrému dňu. Vianočnú atmosféru navodíme koledovaním, spievaním vianočných piesní, kolied, vinšovaním a prezentovaním vianočných zvykov. Opäť do programu zapájame aj deti, študentov, čomu sa veľmi tešia. Na záver koncertu sa ozýva celou školou najkrajšia vianočná pieseň - Tichá noc. Vystupujeme obaja manželia s naším synčekom Jakubkom. Ostatné deti sú školopovinné.

Výchovný koncert "JA SOM DOBRÝ REMESELNÍK"

Je programom, ktorý sa snaží zachytiť podobu zašlých čias. Cez obraz jarmoku vnikáme do tajov rôznych remesiel ako je drotárstvo, vinohradníctvo, hrnčiarstvo, mlynárstvo, výroba zvoncov, výroba ľudových hudobných nástrojov a ich spojenie s ľudovou piesňou, ktorá bola súčasťou života našich predkov. Atmosféru jarmoku dotvárajú aj regrútske, zbojnícke a pastierske piesne. Je taktiež vhodný pre MŠ, prvý aj druhý stupeň ZŠ, ale i pre študentov SŠ. Pre každú vekovú skupinu je podávaný adekvátnym spôsobom.

Niektoré remeslá, ako napr. drotárstvo, nás preslávili po celom svete. Časy čulého remeselníckeho života sú už dávno za nami. Doznievajú však v piesňach, básňach, povedačkách, riekankách a v spomienkovom rozprávaní.

V programe sa stretneme s ľudovými hudobnými nástrojmi ako sú fujara, gajdy, píšťalky, drumbľa, píla, mrmlák, husle, okarína, ninera, heligónka, ozembuch a iné sprievodné nástroje, ale žiaci spoznajú aj také zaujímavosti ako sú ladené zvonce a vinohradnícke ulikáče.

Počas koncertu majú možnosť nielen spoznať našu minulosť, ale zároveň sa oboznámiť aj s hudobnými nástrojmi, ich výrobou a s ľudovou piesňou.

Dnes, v zajatí amerikanizácie, by sme si mali uvedomiť, akým veľkým bohatstvom pre náš národ je naša folklórna tradícia. Je to zdravý základ našej kultúry. Mali by sme ju chrániť a rozvíjať ako živý poklad, ktorý nám tu zanechali naši praotcovia. Tak, ako to robia všetky kultúrne národy sveta. Dĺžka koncertu je 50 – 60 minút. Účinkujem v ľudovom kroji. Tento koncert realizujem sám, prípadne so synom Jakubkom.

S veľkým úspechom sme doteraz zrealizovali vyše 1 700 výchovných koncertov, ktoré sa stretli s veľmi kladnou odozvou či u žiakov alebo pedagógov. Naše výchovné koncerty spĺňajú kritériá, požadované Ministerstvom kultúry SR, nakoľko sú vhodné pre deti a mládež, majú kultúrno-vzdelávací charakter s veľkým prínosom, realizovaný na vysokej umeleckej a profesionálnej úrovni. Koncerty robíme aj na Kultúrne poukazy, ktoré sú dotáciou pre školy od MK SR.

ENGLISH ¤ DEUTSCH SOUND OFF